Privacy policy

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Πολιτική απορρήτου)

Η BDS σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών της ιστοσελίδας της και μεριμνά για την διαφύλαξή τους, τηρώντας την οικεία νομοθεσία (ενδεικτικά, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ»). Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία μας, δηλαδή η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΗΣ ΙΚΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «BASIS AND DEVELOPMENT SERVICES (BDS)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Νικαίας Αττικής, επί της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 38, τηλ : 210-5440090, e-mail: info@bdsconsulting.gr

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και γιατί;

Η BDS επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να απαντήσει σε μηνύματα τα οποία έχετε υποβάλει μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Επεξεργαζόμαστε επομένως τα στοιχεία σας – όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τυχόν άλλα στοιχεία τα οποία μας γνωστοποιείτε με βάση τη συγκατάθεσή σας την οποία μας παρέχετε αποστέλλοντας το μήνυμά σας, προκειμένου να έχουμε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας και πάντα στο μέτρο στο οποίο η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτησή σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Επίσης και σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας σε αγγελία εργασίας της BDS, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα : ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός, φύλο, υπηκοότητα, ιθαγένεια, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τόπο και ημερομηνία έκδοσης αυτού / αριθμό και τόπο έκδοσης διαβατηρίου, άδεια εργασίας, άδεια παραμονής / αριθμό δελτίου ταυτότητας ομογενούς, τόπο και ημερομηνία έκδοσης αυτού, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εκπαίδευσης – κατάρτισης (γενικής – τεχνικής εκπαίδευσης, γνώσεις πληροφορικής – ξένων γλωσσών), στοιχεία προϋπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων κενών εργασίας), κάρτα ανεργίας, συστάσεις από προϋπηρεσία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, βιογραφικό σημείωμα που συνοδεύει την αίτηση για εργασία, καθώς και λοιπά δεδομένα τα οποία τυχόν και με τη θέλησή σας μας γνωστοποιείτε.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η BDS. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων προς την BDS σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της, αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας. Η BDS απαιτεί από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η BDS δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν απολύτως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Γενικά η BDS δεν θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβιβάζει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και εκείνων που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

Πόσο καιρό διατηρούνται προσωπικά δεδομένα ;

Η BDS διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στον νόμο. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από τον νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Είναι τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή;

Η BDS έχει λάβει όλα τα πρόσφορα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία τους.

Cookies

Η BDS δεν χρησιμοποιεί αρχεία «cookies» για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με αποστολή e-mail στο info@bdsconsulting.gr να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα:
-   Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η BDS. Το δικαίωμά σας αυτό ασκείται με αποστολή e-mail στο info@bdsconsulting.gr
-   Το δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωσή τους. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτο με τη συγκατάθεσή σας ή για νομικούς λόγους, τότε θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε ο τρίτος να διορθώσει τα δεδομένα.
-   Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και να τα τηρούμε, μπορείτε να μας το ζητήσετε αποστέλλοντας μας ένα e-mail στο info@bdsconsulting.gr
-   Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αλλά όχι η περαιτέρω επεξεργασία τους. Διατηρούμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τυχόν μελλοντικών αιτημάτων σας.
-   Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Η BDS σας επιτρέπει να αποκτάτε και να επαναχρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς σε όλες τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη χρηστικότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε.
-   Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την BDS, υπό προϋποθέσεις.
-   Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αλλά αργότερα αλλάξετε γνώμη, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η BDS θα απέχει από την επεξεργασία των δεδομένων σας.Η BDS οφείλει να απαντήσει στα ανωτέρω αιτήματά σας εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από τη λήψη τους. Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού σχετικών αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε. Τέλος, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η BDS δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα, https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi), καθώς και ενώπιον της ), καθώς και ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας και Αρχής.

Τροποποίηση Πολιτικής

Η BDS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου της BDS, όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Top